EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

O ASOCIÁCII PPP

Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora („Asociácia PPP“) vznikla z iniciatívy súkromného sektora koncom roka 2007 ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (viac v sekcii Stanovy).

Asociácia PPP združuje spoločnosti, ktoré majú záujem o PPP, pričom mnohé z nich majú rozsiahle skúsenosti s realizáciou PPP projektov v zahraničí. Medzi členov Asociácie PPP patria advokátske kancelárie, finančné, developerské, poradenské, stavebné a technologické spoločnosti (viac v sekcii Členovia).

Organizačná štruktúra Asociácie PPP je nasledovná (viac v sekcii Riadiaci výbor, Kancelária a Pracovné skupiny):


Hlavným cieľom Asociácie PPP je podpora a rozvoj projektov PPP v Slovenskej republike, s čím súvisí zvýšenie všeobecného povedomia o PPP projektoch, ich špecifikách a rôznych možnostiach ich využitia na zabezpečenie verejných potrieb. Asociácia PPP pôsobí ako odborný partner vo všetkých otázkach PPP a v spolupráci s verejným sektorom sa podieľa na tvorbe kvalitného legislatívneho a regulatórneho rámca, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie pre uplatnenie rôznych typov PPP projektov. Vzhľadom na rozsiahle skúsenosti s PPP projektmi v zahraničí chce Asociácia PPP pôsobiť aj ako šíriteľ najlepšej praxe v oblasti PPP. Asociácia sa bude zameriavať aj na vzdelávacie aktivity pre súkromný i verejný sektor v oblasti PPP. Asociácia PPP zároveň poskytuje platformu pre výmenu skúseností a názorov pre spoločnosti zaoberajúce sa problematikou PPP.

Konkrétne ciele Asociácie PPP sú:

  • byť profesionálnym partnerom verejného sektoru vo všetkých otázkach PPP (t.j. najmä vláde a parlamentu SR, ministerstvám, VÚC, mestám, obciam)

  • podieľať sa formou návrhov, pripomienok a oponentúr na formovaní legislatívneho a regulatórneho rámca PPP, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie (legislatívne, technické a pod.) pre uplatnenie rôznych typov PPP projektov

  • propagovať PPP ako jednu z možností zabezpečenia verejných potrieb

  • vzdelávať súkromný i verejný sektor v oblasti PPP prostredníctvom organizácie seminárov, školení, publikačnej činnosti a iných projektov a aktivít

  • zhromažďovať skúsenosti a najlepšiu prax s využívaním PPP v SR i v zahraničí

  • v rámci medzinárodných kontaktov s partnerskými organizáciami v zahraničí otvárať možnosti pre skvalitnenie procesu PPP a zvyšovať akceptáciu Slovenska v oblasti PPP

  • podporiť uplatnenie najlepšej praxe v rámci PPP zákaziek v SR

  • so súhlasom členov Asociácie PPP poskytovať informácie o ich činnosti


Na pôde Asociácie pôsobí v súčasnosti päť pracovných skupín pre oblasti legislatívy, metodiky, PR a marketing, dopravy a technickej infraštruktúry a zdravotníctva (viac v sekcii Pracovné skupiny). Pracovné skupiny sa venujú uplatneniu cieľov Asociácie PPP vo vybraných konkrétnych oblastiach.

Prostredníctvom webstránky bude Asociácia PPP informovať o zaujímavých novinkách v oblasti PPP doma i v zahraničí, o aktuálnej činnosti Asociácie PPP ako aj o významných PPP podujatiach. Webstránka má slúžiť ako komplexný zdroj informácií o PPP pre všetkých, ktorých téma PPP zaujíma.

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP