EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

MÝTY O PPP

I keď sa o PPP veľa hovorí, nie vždy sú všetky tvrdenia pravdivé. V tejto sekcii sú prezentované najčastejšie mýty spojené s PPP.

PPP je privatizácia

Pri takmer všetkých PPP modeloch (OM, BOT, DBFO a pod.) nedochádza k trvalému prechodu vlastníctva na súkromného partnera – PPP teda nie je privatizácia. Vo väčšine PPP modelov je počas trvania zmluvy majetok vo vlastníctve verejného partnera, ak je však vo vlastníctve súkromného partnera (napr. BOT), po vopred dohodnutej dobe majetok prejde naspäť do vlastníctva verejného sektora.

Je však pravda, že existujú isté formy PPP, ktoré svojou štruktúrou môžu byť charakterizované ako blízke privatizácii. Jednou z takýchto foriem je BOO (výstavba, vlastníctvo, prevádzka), kde súkromný partner vlastní aktíva bez povinnosti ich návratu
verejnému partnerovi. Ostatné formy PPP vyžadujú trvalé partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom. V zásade aj vo forme BOO sa vyžaduje taká forma partnerstva, kde verejný sektor stanovuje podmienky projektu a reguluje ho.

PPP projekty sú predražené

Práve naopak, v dlhodobom horizonte je dobre pripravený PPP projekt oproti klasickému zadávaniu výhodnejší, prináša totiž vyššiu hodnotu za peniaze (teda dosiahnutie vyššieho úžitku v pomere k vynaloženým prostriedkom). Ekonomická výhodnosť PPP projektu musí byť navyše dokázaná v štúdii realizovateľnosti. Ak sa nepreukáže, PPP projekt sa nemá realizovať. Často sa porovnávajú náklady na výstavbu, prevádzku a údržbu projektu realizovaného formou PPP s čisto investičnými nákladmi projektu realizovaného tradičnou formou zákazky, nie je preto čudné, že sa PPP javí ako drahšie. Ďalším faktorom „predraženia“ PPP je cena peňazí

– súkromný partner, ktorý zabezpečuje financovanie, musí započítať cenu peňazí na celú dobu prevádzkovania projektu (100 EUR dnes má vyššiu hodnotu ako 100 EUR o 10 rokov).

Dôležitou výhodou PPP je aj to, že nedochádza k prekročeniu rozpočtu a v prípade, že sa tak stane, musí prekročenie uhradiť súkromný partner. To sa nedá povedať o klasických obstarávaniach, kde sa často cena projektu formou dodatkov niekedy
aj zdvojnásobí.

Pri PPP stráca verejný partner kontrolu nad verejnou infraštruktúrou

Vstupom do verejno-súkromného partnerstva sa verejný partner nevzdáva schopnosti uskutočňovať svoju politiku v oblasti infraštruktúry alebo regulovať poskytovanie verejných služieb. Verejný partner ustanovuje základné pravidlá a má možnosť
prispôsobiť verejno-súkromné partnerstvo tak, aby plnilo tie ciele, ktoré si stanovil.

Správne nastavené zmluvné podmienky navyše poskytujú verejnému partnerovi ďalšie záruky – napr. platby za službu sa zrealizujú len ak je dodaná v stanovenej kvalite a lehote, sankcie za omeškanie a pod. Práve z týchto dôvodov je kľúčová príprava kvalitnej zmluvy.

PPP je zložité realizovať a nikto ich nevie realizovať

Je pravda, že PPP si v porovnaní s klasickou zákazkou vyžaduje komplikovanejšiu prípravu, hlavne preto, že ide o zmluvy uzatvárané na dlhé obdobie. Na druhej strane, pri príprave je možné využiť pomoc poradcov, ktorí majú s takýmito projektmi skúsenosti. Prvé skúsenosti s PPP už majú aj niektoré slovenské verejné inštitúcie, metodickú, konzultačnú a finančnú podporu poskytuje aj Ministerstvo financií SR.

PPP je určené len pre infraštrukturálne projekty

Verejno-súkromné partnerstvo môže byť efektívna a inovatívna cesta pre poskytovanie mnohých druhov verejných služieb. Aj keď na veľké infraštrukturálne projekty je upriamená najväčšia pozornosť verejnosti, PPP sa môžu použiť aj na verejné služby, ktoré nezahŕňajú veľké kapitálové investície. Príkladom môže byť poskytovanie IT služieb, zber odpadu alebo údržba ciest.

PPP zníži kvalitu služieb

Kvalita služieb nezávisí od toho, či je služba poskytovaná tradičným systémom alebo verejno-súkromným partnerstvom. Verejný partner si môže zmluvne zabezpečiť úroveň kvality služieb a zaistiť si ju klauzulami v projektovej zmluve. Naopak, charakter verejno-súkromného partnerstva práve podnieti nielen zachovanie, ale i zvýšenie kvality služieb. Je v záujme súkromného partnera, aby do služby investoval, aby bol efektívnejší, pritiahol viac zákazníkov alebo poskytol doplnkové služby používateľom.

Nezávislé prieskumy z Veľkej Británie, kde je PPP najviac rozšírené z krajín EÚ, ukazujú, že užívatelia služieb poskytovaných cez PPP sú spokojnejší so štandardom služieb a infraštruktúry ako so službami poskytovanými tradičným systémom.

Verejný sektor si môže požičať financie lacnejšie, preto je PPP drahšie

Verejný sektor je menej rizikový klient pre banku ako súkromná spoločnosť, čo sa odráža v nižšej cene financovania. Pri zvažovaní PPP projektu sa však treba sústrediť na všetky jeho aspekty, ktoré môžu vyvážiť vyššiu rizikovú prirážku financovania pre súkromnú spoločnosť. Súkromný partner dokáže zvýšiť efektivitu investície, dokončiť projekt načas a pod. Verejný partner by mal vstúpiť do projektu verejno-súkromného partnerstva vtedy, ak cena za poskytovanú službu je nižšia ako v prípade tradičného obstarávania alebo úroveň služby poskytovanej súkromným partnerom je vyššia. Zisk súkromného partnera je tvorený prostredníctvom vyššej
produktivity alebo rozšírenia palety služieb, nie prostredníctvom vyšších cien.

PPP projekty zadlžujú budúce generácie

PPP projekty majú oproti klasickým projektom oveľa vyšší stupeň regulácie a monitoringu a ich budúci cash-flow je oveľa lepšie určiteľný na roky dopredu. Navyše, pri PPP platia za služby tí, ktorí ju v danom momente aj využívajú, čo je logické a spravodlivé (napr. vysoké náklady na výstavbu diaľnice neznáša len dnešná generácia).

PPP projekty sú netransparentné

Rebríčky, ktoré zoraďujú krajiny podľa miery korupcie, ukazujú, že krajiny, ktoré najviac používajú PPP, sú krajiny, ktoré majú najmenšiu mieru korupcie. Veľké PPP sú navyše často pod veľkým drobnohľadom. Tento mýtus sa však týka verejného
obstarávania celkovo, ktorého problematika je takmer identická pre PPP i pre tradičné zákazky.

PPP projekty často zlyhávajú

Tvrdenie, že PPP často zlyhávajú, je nepodložené. Je však pravda, že existujú príklady, keď PPP zlyhalo. Keď sa však pozrieme na príčinu zlyhania, nebolo zlyhanie v samotnej metóde PPP, ale v spôsobe verejného obstarávania (napr. netransparentné zadanie/nevýhodná zmluva pre verejného partnera – česká diaľnica D47) alebo v zlom odhade dopytu po službe (maďarská diaľnica M1). V prípade zlyhania súkromného partnera má verejný partner k dispozícií viacero možností – môže žiadať odškodné a sankcie, môže vypísať novú súťaž a takisto môže projekt zobrať späť do svojej gescie a pokračovať v ňom vo svojej réžii bez súkromného partnera (prípad maďarskej diaľnice M1).


Viac informácii nájdete v Brožúre o PPP. Spracované podľa „Verejno-súkromné partnerstvá z pohľadu verejného sektora“, Peter Chovanec, Dexia banka Slovensko (Public-Private Partnership a Slovensko, Municipalia, a. s., Žilina, 2006).

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP