EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP NA SLOVENSKU

Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení v časti 2.2 Hospodárska politika, zaviazala určiť pravidlá a aktívne podporovať vznik verejno-súkromných partnerstiev v oblasti spravovania a vytvárania verejných statkov a zabezpečovania verejných služieb. Vláda sa tiež zaviazala prijať legislatívne opatrenia a rozhodnutia umožňujúce účasť súkromného sektora na poskytovaní verejných služieb, ako aj na spravovaní, tvorbe a obnove verejných statkov aj s využitím fondov EÚ tak, aby aj v oblastiach s významným podielom verejného vlastníctva vzniklo konkurenčné prostredie zabezpečujúce efektívne hospodárenie a vysokú kvalitu služieb za primeranú cenu pre spotrebiteľa. V sektore dopravy sa vláda SR ďalej zaviazala legislatívne stanoviť pravidlá a podmienky financovania projektov formou verejno-súkromného partnerstva a v oblasti športu zabezpečiť nárast financovania s vytvorením priestoru pre združovanie verejných a súkromných prostriedkov na princípe partnerstva.

Skúsenosti s PPP na Slovensku – dopravná infraštruktúra


V súčasnosti sa na Slovensku PPP projekty rozbiehajú hlavne v oblasti dopravy. Vláda SR schválila uznesením č. 704/2007 Návrh urýchlenia postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, podľa ktorého sa majú niektoré vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovať formou PPP. V súčasnosti prebiehajú tendre na výstavbu a prevádzku troch rôznych úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1, známe aj ako tri PPP balíky.

Prvý PPP balík zahŕňa päť úsekov diaľnice D1, a to Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov a Fričovce - Svinia v celkovej dĺžke 74,84 kilometrov. Koncesia sa týka vypracovania projektovej dokumentácie, výstavby, financovania, prevádzky a údržby diaľnice D1 a má trvať 30 rokov. Koncesná zmluva bola uzavretá v apríli 2009 a v súčasnosti sa čaká na jeho finančné uzavretie, ktoré je naplánované na 18. mája 2010.

Druhý PPP balík sa týka vybraných úsekov rýchlostnej cesty R1 na trase Nitra – Tekovské Nemce a severného obchvatu Banskej Bystrice. Tieto úseky vybuduje víťazné konzorcium firiem Vinci Concessions a ABN Amro Highway a zabezpečí ich prevádzku a údržbu na 30 rokov. Tento projekt možno považovať za prvý slovenský PPP projekt v oblasti dopravnej infraštruktúry, pretože 27. augusta 2009 došlo k jeho finančnému uzatvoreniu a začalo sa s jeho výstavbou. Prvý a druhý úsek cesty (Nitra Selenec, Selenec – Beladice) by sa mal otvoriť v prvom polroku 2011, v druhom polroku 2011 úsek číslo tri (Beladice – Tekovské Nemce) a v prvom polroku 2012 štvrtý úsek (severný obchvat Banskej Bystrice).

Tretí PPP balík pozostáva z časti diaľnice D1 medzi Žilinou a Martinom. Koncesia je na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu štyroch úsekov D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Lietavská Lúčka - Žilina a Višňové - Dubná Skala v dĺžke zhruba 29 kilometrov. Medzi Višňovým a Dubnou Skalou má byť postavený najdlhší cestný tunel v SR v dĺžke 7,5 kilometra, celková dĺžka koncesnej lehoty bude najviac 30 rokov. Ponuku podal jeden uchádzač.

Dôležitým projektom v tejto oblasti je nepochybne aj elektronické mýto, ktorého prevádzka sa spustila v januári 2010. Po Slovensku je rozmiestnených 6 brán na diaľniciach a rýchlostných cestách, cesty 1. triedy sú vybavené 40-timi kontrolnými zariadeniami. Slovenský projekt systému elektronického výberu mýta je vo svete unikátny tým, že pokrýva okrem diaľnic a rýchlostných ciest aj veľký rozsah ciest prvej triedy, a to najvyspelejšou technológiou satelitného výberu mýta. V reálnej prevádzke nie je táto technológia v súčasnosti nikde vo svete implementovaná. Zmluva na prevádzku je uzatvorená na 13 rokov s možnosťou predĺženia o 5 rokov, pričom ide o tzv. model DBFOT.

V tejto oblasti sa ako PPP zámer často skloňuje aj obchvat Bratislavy, tzv. D4, ktorý by sa mohol realizovať aj formou priameho výberu poplatkov, teda mýta, pričom výstavba by mala začať najneskôr v roku 2012.

Diaľnice a rýchlostné cesty však nie sú jediné PPP projekty v oblasti dopravy. Čoraz populárnejšia je aj oprava a údržba ciest II. a III. triedy. V rámci Prešovského samosprávneho kraja boli v roku 2005 realizované projekty na obnovu povrchov vozoviek ciest II. a III. triedy (opravy o dĺžke cca 210 km ciest, čo činí 8,61 % z celkovej dĺžky ciest II. a III. triedy spravovaných Prešovským samosprávnym krajom). V Košickom samosprávnom kraji sa financovanie formou zapojenia súkromného partnera využíva už od roku 2005. Prvotné zdroje potrebné na uskutočnenie výstavby, resp. rekonštrukcie zabezpečuje zhotoviteľ stavby a sú smerované predovšetkým na realizáciu bežných stavebných úprav ciest, ktoré nespĺňajú podmienky pre čerpanie úverovej angažovanosti a nie sú vhodné ani pre čerpanie z fondov EÚ. V roku 2005 až 2006 boli týmto spôsobom zrealizované stavebné úpravy ciest a mostných objektov v objeme 750 mil. SKK a v súčasnosti je plánovaných ďalších 300 mil. SKK na realizáciu touto formou. Práve o podobnom využití PPP dnes uvažuje aj viacero slovenských miest a krajov.

Aj v oblasti železničnej dopravy sa už objavil prvý PPP projekt. Súkromný partner má zabezpečiť revitalizáciu 4 železničných staníc (Bratislava - Nové Mesto, Prievidza, Trenčín a Žilina) a za odmenu získa právo dlhodobo užívať komerčné priestory v rámci revitalizovanej stanice. Ak sa tento projekt preukáže ako úspešný, môže byť rozšírený aj na ďalšie železničné stanice.

Skúsenosti s PPP na Slovensku – ostatné oblasti


Slovensko sa ku dnešnému dňu môže pochváliť prípravou niekoľkých PPP projektov v rôznych oblastiach. Okrem diaľničných projektov, ktoré sú u nás ale i vo svete veľmi populárne, sa PPP projekty dotýkajú aj oblasti zdravotníctva, športu, školstva či kultúry.

Ministerstvo zdravotníctva sa snaží do svojho rezortu implementovať metódu PPP, v júni 2009 preto predložilo na vládu SR informačný materiál o implementácii PPP v zdravotníctve. Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb bude podľa materiálu ministerstvo aktívne podporovať vznik verejno-súkromných partnerstiev. Plánovaným prvým zámerom pre využitie verejno-súkromných partnerstiev v rezorte zdravotníctva bolo zdravotnícke zariadenie Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, kde sa v súčasnosti obstaráva koncesionár na zabezpečenie diagnostických služieb pozitrónovej emisnej tomografie kombinovanej s počítačovou tomografiou a súvisiacich podporných služieb. Ďalším potenciálnym projektom je Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy v Bratislave. Iným projektom v tejto sfére je projekt realizovaný v gescii Ministerstva obrany SR - Komplexná modernizácia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Cieľom tohto projektu je vytvorenie stredne veľkého zdravotníckeho zariadenia, ktoré je súčasťou systému verejného zdravotníctva v rámci širokého spektra regionálnej, nadregionálnej i národnej pôsobnosti, a ktoré disponuje vysoko kvalitnou medicínskou technológiou, prevádzkovým zázemím a službami. Tento projekt získal finančnú a konzultačnú podporu z Ministerstva financií SR. V súčasnosti je projekt zastaveny. Taktiež je nutné spomenúť aj nemocnicu v Malackách, ktorú prevádzkuje formou blízkou PPP spoločnosť Nemocničná, a.s.

Oblasť kultúry je reprezentovaná projektom PPP, ktorého cieľom je vybudovať spoločné sídlo pre STV a SRo. Celý projekt spadá pod Ministerstvo kultúry SR. Podľa štúdie uskutočniteľnosti je forma PPP výhodnejšia minimálne o 2 % oproti tradičnej zákazke, a výstavba mediálneho komplexu je asi o 25 % výhodnejšia ako zotrvanie STV a SRo v ich súčasných priestoroch. Súkromný partner by mal prevádzkovať mediálny komplex 25 rokov a bude za poskytovanie verejnej služby odmeňovaný platbami za dostupnosť.

Ďalšou oblasťou, kde je možné uplatniť princíp PPP, je šport. S využitím tohto modelu sa uvažovalo pri výstavbe nového zimného štadióna pre účely MS v ľadovom hokeji v roku 2011, ale aj športového centra v Žiline, nakoniec sa však realizovali klasickým spôsobom.

V oblasti školstva zatiaľ Slovensko nevyužíva metódu PPP, i keď v zahraničí sa práve v tejto oblasti PPP využíva často. Prvým slovenským projektom blízkym PPP sa stala škola v Žiari nad Hronom, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti združenia právnických osôb InTech, ktorými sú súkromní i verejní partneri. Cieľom projektu je, aby univerzita a priemyselné firmy docielili väčší počet kvalifikovaných pracovných síl pre podniky a zaistili tak študentom po ukončení štúdia prácu. V zahraničí však v tejto oblasti typicky súkromný partner v projekte zabezpečuje výstavbu/rekonštrukciu a následne kompletný facility management.

Počiatočné skúsenosti s problematikou PPP má aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vypracovalo metodické materiály súvisiace s PPP a zvažuje v programovom období 2007 – 2013 i možnosť realizácie PPP projektov. V rámci projektu Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam - pomoc pri príprave vodárenských spoločností na programové obdobie 2007 – 2013, vyhlásilo MŽ SR verejné obstarávanie na poradenské služby pre vodárenské spoločnosti, ktorého súčasťou je aj vytvorenie rámca pre PPP vo vodnom sektore.

Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán plánovalo využitie PPP projektov aj v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. MF SR ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti deklaruje záujem rozvíjať princíp PPP v oblasti informatizácie, aj v rámci ostatných operačných programov, ktoré budú implementovať projekty informatizácie.

V súvislosti s podporou MF SR sa PPP projektmi intenzívne zaoberajú aj obce, mestá a VÚC.
Jedným z týchto miest je aj Nitra, ktorá plánuje využitie PPP v dvoch projektoch. Prvým je revitalizácia kasární pod Zoborom, ktorá počíta s vybudovaním oddychovej zóny a rôznych kultúrnych inštitúcií, druhým zámerom je športovo-oddychová zóna. Takisto Košický samosprávny kraj plánuje využiť PPP pri výstavbe administratívneho komplexu v Košiciach. Zámerom je revitalizácia bývalej priemyselnej zóny – tzv. brownfieldu a následné vytvorenie špecializovaného administratívneho a kultúrneho centra. V tejto súvislosti žiada KSK o finančnú podporu na štúdiu uskutočniteľnosti z MF SR.

Ďalšie obce a mestá zvažujú využitie napr. v oblasti sociálnych služieb, zapojenie strategických partnerov do zdravotníctva a pod.

Ako ďalšie projekty môžeme spomenúť systém verejného osvetlenia v Liptovskom Mikuláši, revitalizáciu sídliska Košúty 2 v Martine, projekt vodárenskej infraštruktúry v meste Trenčín či projekt Slnko do bratislavských škôl, ktorého cieľom je podporiť využitie obnoviteľných energetických zdrojov. Vo všetkých projektoch bol využitý alebo sa plánuje využiť princíp PPP.

Inštitucionálne prostredie PPP


Slovensko je oproti okolitým krajinám ako je Česká republika či Maďarsko mierne „oneskorené“ v oblasti PPP. S touto metódou sa totiž začalo reálne pracovať až v roku 2007 pri príprave diaľničných PPP projektov (i keď zámer sa chystal už skôr). Aj inštitucionálne prostredie sa začalo kryštalizovať neskôr, v roku 2007 vznikol najprv odbor partnerských projektov na Ministerstve financií SR a následne Asociácia PPP ako zástupca súkromného sektora. Spomínaný odbor odvtedy vydal viacero metodík a začal aj s poskytovaním finančnej a konzultačnej podpory projektových zámerov PPP, ktoré financuje z európskych zdrojov.

Legislatíva v oblasti PPP

Z hľadiska platnej legislatívy je problematika PPP v súvislosti s výberom súkromného partnera právne upravená v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Tento zákon okrem toho špeciálne upravuje koncesiu na stavebné práce, ktorá je jednou z foriem PPP.

V súvislosti s možnými dopadmi na dlh verejnej správy sú pravidlá pri uzatváraní koncesie na stavebné práce upravené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.

Dôležitým krokom bolo v poslednej dobe vypracovanie komplexnej analýzy legislatívneho prostredia PPP, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom období meniť slovenská legislatíva tak, aby sa PPP projektom nekládli zbytočné prekážky a zároveň sa umožní ich jednoduchšia regulácia. Novelizácia zákonov by sa mala týkať viacerých oblastí, ako napr. verejné obstarávanie, správa majetku štátu, rozpočtové pravidlá, konkurzné právo, štátna pomoc, stavebné právo, účtovníctvo a dane atď.

Funkcia Ministerstva financií SR

Oblasť PPP koordinuje na Ministerstve financií SR Odbor partnerských projektov (Sekcia stratégie), ktorý je zodpovedný za vytváranie kvalitného prostredia pre PPP projekty a implementáciu technickej pomoci pre PPP.
Ministerstvo financií má v procese prípravy a realizácie PPP projektov tieto funkcie:

 • regulačnú funkciu (spolu so Štatistickým úradom vydáva stanoviská k návrhom zmlúv PPP z hľadiska ich vplyvu na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike ESA 95 platnej pre Európsku úniu a zaznamenáva ich vplyv na schodok a dlh vo verejnej správe),

 • metodickú, podpornú a kontrolnú funkciu (technická pomoc pre PPP, poskytovanie konzultácií verejnému sektoru, vydávanie rôznych metodík a kontrola ich dodržiavania),

 • funkciu znalostného a komunikačného centra (finančná podpora v oblasti školení a seminárov v oblasti PPP, podporovanie prenosu skúseností medzi jednotlivými účastníkmi a podpora vzniku nových PPP).


Riadenie schémy technickej pomoci pre PPP z hľadiska metodickej, podpornej a kontrolnej funkcie zahŕňa výkon týchto činností:

 • metodické usmerňovanie zadávateľov pri príprave PPP projektov (poskytovanie metodickej podpory všetkým zadávateľom PPP projektov),

 • zabezpečovanie poradenských služieb pri príprave PPP projektov pre zadávateľov, ktorí získavajú konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP) a

 • kontrolu dodržiavania metodických dokumentov vypracovaných MF SR.


Vzhľadom na malé skúsenosti s prípravou a realizáciou PPP projektov na strane verejného sektora sa MF SR snaží podporovať ich kvalitnú a zodpovednú prípravu. Z prostriedkov schémy technickej pomoci pre PPP poskytuje MF SR zadávateľovi PPP projektu konzultačnú a finančnú podporu, t. j. zabezpečuje kvalifikovaných a skúsených poradcov (poradenské konzorciá) zo súkromnej sféry (obstaráva poradenské služby podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a spolufinancuje náklady na týchto poradcov.

Funkciu znalostného a komunikačného centra MF SR realizuje prostredníctvom schémy technickej pomoci pre PPP. Z prostriedkov schémy technickej pomoci pre PPP sa financujú aj aktivity ako školenia a semináre s cieľom zlepšovať vedomostnú úroveň a znalosti verejného sektora v tejto oblasti, podporuje sa prenos skúseností medzi jednotlivými účastníkmi a vo všeobecnosti aj rozvoj PPP na Slovensku.
Viac informácií o verejno-súkromných partnerstvách a úlohe MF SR nájdete TU.

Ako získať finančnú podporu na projekty PPP z Ministerstva financií SR

Na webstránke MF SR nájdete Príručku pre predkladateľa projektového zámeru, ktorý žiada o konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP). Termín podania prvých žiadostí o podporu bol 31. august 2008, ďalší termín skončil 31. augusta 2009. V súčasnosti otvára MF SR náhradný termín na predkladanie projektových zámerov a to od 1. januára 2010 do 28. februára 2010. Ministerstvo bude financovať náklady na poradcu vo výške 100% celkových nákladov v etape vypracovania štúdie realizovateľnosti. Viac informácií ponúka webstránka Ministerstva financií.

Podrobný postup pri predkladaní projektových zámerov je uvedený v materiáli Príručka pre predkladateľa projektového zámeru, ktorý žiada o konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) :
Príručka pre predkladateľa Na stiahnutie TU

Príloha č. 1 Na stiahnutie TU
Príloha č. 2 Na stiahnutie TU
Príloha č. 3 Na stiahnutie TU
Príloha č. 4 Na stiahnutie TU
Príloha č. 5 Na stiahnutie TU

Metodiky o PPP


Ministerstvo financií SR vydalo viacero metodík s cieľom usmerniť záujemcov o PPP:

 • Príručka pre výber poradcu pre prípravu a realizáciu PPP projektu – predstavuje metodický dokument, ktorý je určený pre zadávateľov projektov verejno-súkromného partnerstva a jeho účelom je poskytnúť všetkým zadávateľom PPP projektov – bez ohľadu na to, či získavajú konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP - praktickú pomôcku pri realizácii verejného obstarávania na výber poradcu. (link)


 • Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator) – predstavuje metodický dokument, ktorý určuje záväzné náležitosti štúdie uskutočniteľnosti k PPP projektu. ()

 • Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces – predstavuje metodický dokument poskytujúci prehľad o procese prípravy a realizácie PPP projektu krok za krokom. (link)


 • Osnova projektového zámeru PPP projektu a kritériá pre jeho výber - obsahuje mechanizmus výberu projektových zámerov, ktorých zadávatelia sa uchádzajú o konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP. (link)


 • Kódex riadenia prípravy PPP projektu – je určený pre všetkých zadávateľov PPP projektov bez ohľadu na to, či získavajú konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP. Tento dokument obsahuje organizačné zabezpečenie a pravidlá prípravy PPP projektu vypracované na základe medzinárodných skúseností. (link)


 • Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch – predstavuje základný metodický nástroj na identifikáciu, hodnotenie a optimálnu alokáciu rizík v PPP projektoch. (link)


 • Základné dokumenty o PPP  • Správa o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom (uznesenie vlády SR č. 245/2005) - prvý vládny dokument, ktorý sa zaoberal komplexnejšie PPP projektmi a zanalyzoval hlavné výhody a riziká tejto metódy


  • Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) (link) - ustanovenie princípov, ktoré by mali PPP projekty spĺňať a nastavenie regulácie PPP, ktorá má obmedziť riziká pre rozpočet verejnej správy


  • Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa) (link) - definovanie poskytovania finančnej pomoci na podporu budovania verejnej infraštruktúry prostredníctvom PPP projektov ako jedného z inovatívnych finančných nástrojov


  • Návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) (link) - definovanie úlohy schémy technickej pomoci pre PPP a špecifikácia jednotlivých štádií procesu prípravy a realizácie PPP projektov, inštitucionálneho zabezpečenia tohto procesu a úloh jednotlivých subjektov


  • Návrh základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) (link) – „prvý balík“ metodických dokumentov pre zadávateľov PPP projektov


  Ďalšie dokumenty o PPP  • Návrh na uzavretie Dodatku č. II ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
   link

  • Návrh na nápravu a urýchlenie zápisu vo veci zabezpečenia registrov obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v súvislosti s 1. balíkom PPP projektov
   link

  • Analýza právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike a návrh legislatívnych opatrení v oblasti PPP
   link

  • Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP - nové znenie
   link

  • Návrh na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
   link

  • Správa o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest formou PPP projektov
   link

  • Návrh základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
   link

  • Návrh základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
   link

  • Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 753 z 5. septembra 2007 k postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP
   link

  • Stanovisko Ministerstva financií SR k otázke vplyvov realizácie výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP na výšku štátneho dlhu SR a k otázke ostatných vplyvov na rozpočtovú politiku štátu
   link

  • Návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
   link

  • Postup výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP
   link

  • Informácia o plnení uznesenia vlády č. 515/2005 k financovaniu projektov diaľnic formou PPP
   link

  • Návrh financovania projektov diaľnic formou PPP
   link

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP