EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

STANOVY

Stanovy na stiahnutie
formát: PDF, veľkosť: 422 KB

STANOVY
Asociácie pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora
„Asociácia PPP“

(ďalej len „Stanovy“)


ČLÁNOK 1
NÁZOV A SÍDLO


 • Názov občianskeho združenia je: Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora, skrátený názov občianskeho združenia je Asociácia PPP (ďalej len „Asociácia PPP“).


 • Sídlom občianskeho združenia je Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.


 • Občianske združenie Asociácia PPP sa zakladá na dobu neurčitú.


ČLÁNOK 2
PRÁVNE POSTAVENIE


 • Asociácia PPP je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


ČLÁNOK 3
CIELE


 • Cieľmi Asociácie PPP sú:

  • byť profesionálnym partnerom verejného sektora vo všetkých otázkach PPP (t.j. najmä vláde a parlamentu SR, ministerstvám, VÚC, mestám, obciam);

  • podieľať sa formou návrhov, pripomienok a oponentúr na formovaní legislatívneho a regulatórneho rámca PPP, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie (legislatívne, technické a pod.) pre uplatnenie rôznych typov PPP projektov;

  • propagovať PPP ako jednu z možností zabezpečenia verejných potrieb;

  • vzdelávať súkromný i verejný sektor v oblasti PPP prostredníctvom organizácie seminárov, školení, publikačnej činnosti a iných projektov a aktivít;

  • zhromažďovať skúsenosti a najlepšiu prax s využívaním PPP v SR i v zahraničí;

  • v rámci medzinárodných kontaktov s partnerskými organizáciami v zahraničí otvárať možnosti pre skvalitnenie procesu PPP a zvyšovať akceptáciu Slovenska v oblasti PPP;

  • podporiť uplatnenie najlepšej praxe v rámci PPP zákaziek v SR;

  • so súhlasom členov Asociácie PPP poskytovať informácie o ich činnosti.


ČLÁNOK 4
ČLENSTVO


 • Členstvo v Asociácii PPP je nasledovné:

  • riadne,

  • čestné.


 • Členom Asociácie PPP môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba pôsobiaca v súkromnom sektore, ktorá pozná Stanovy Asociácie PPP a zaviaže sa ich plniť. V prípade pochybností o tom, či je určitá fyzická alebo právnická osoba zo súkromného sektora, rozhoduje Riadiaci výbor.


 • Vo veciach Asociácie PPP koná každý jej člen osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. V prípade člena právnickej osoby alebo plnomocenstva udeleného právnickej osobe, koná v jej mene štatutárny orgán alebo fyzická osoba, poverená konať v mene právnickej osoby vo veciach Asociácie PPP na základe písomného plnomocenstva. Takto poverená fyzická osoba nemôže za týmto účelom ďalej udeliť substitučné plnomocnestvo tretej osobe.


 • Členovia Asociácie PPP nezodpovedajú a ani žiadnym spôsobom neručia za jej záväzky. Sú však povinní včas platiť členské príspevky, s výnimkou uvedenou v čl. 6 bodu 7. Stanov.


 • Člen Asociácie PPP má nasledujúce základné práva:

  • oficiálne vystupovať ako člen Asociácie PPP,

  • určovať a poveriť svojho zástupcu na zasadanie Valného zhromaždenia,

  • zúčastňovať sa rokovania orgánov Asociácie PPP;

  • zúčastňovať sa na činnosti Asociácie PPP;

  • voliť a byť volený do orgánov Asociácie PPP;

  • predkladať podnety, návrhy a sťažnosti orgánom Asociácie PPP;

  • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach Asociácie PPP,

  • používať logo Asociácie na svojich propagačných a informačných materiáloch, na vizitkách a hlavičkových listoch.


 • Člen Asociácie PPP má nasledujúce základné povinnosti:

  • chrániť dobré meno a záujmy Asociácie PPP,

  • dodržiavať všetky ustanovenia Stanov Asociácie PPP,

  • zúčastňovať sa na zasadaniach Valného zhromaždenia členov,

  • podľa svojich možností a schopností sa podieľať na plnení cieľov Asociácie PPP,

  • podľa svojich možností a schopností sa podieľať na správe, ochrane a zveľaďovaní majetku Asociácie PPP,

  • platiť členský príspevok vo výške a v lehote odsúhlasenej Valným zhromaždením,

  • podporovať činnosť Asociácie v rámci svojej pôsobnosti. • S výnimkou členstva zakladajúcich členov Asociácie PPP, ktoré vzniká dňom vzniku Asociácie PPP, členstvo ostatných záujemcov vzniká kumulatívnym splnením nasledujúcich podmienok:

  • záujemca predložil písomnú prihlášku, ktorej súčasťou je vyhlásenie záujemcu, že sa oboznámil so Stanovami a v prípade vzniku jeho členstva sa nimi zaväzuje riadiť, a určenie pásma obratu podľa čl. 6 bodu 3. Stanov;

  • Riadiaci výbor akceptoval prihlášku; prihláška sa považuje za akceptovanú, pokiaľ Riadiaci výbor prihlášku neodmietne nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov, pričom Riadiaci výbor Asociácie PPP je povinný o tejto skutočnosti záujemcu písomne informovať bez zbytočného odkladu; a

  • záujemca zaplatil prvý členský príspevok v súlade s čl. 6 týchto Stanov. • Členstvo zaniká niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • doručením oznámenia člena o vystúpení z Asociácie PPP Riadiacemu výboru Asociácie PPP;

  • uplynutím 30 dní odo dňa, keď bola členovi doručená upomienka na zaplatenie členského príspevku potom, čo sa ocitol v omeškaní s jeho úhradou, pokiaľ ani v tejto lehote dlžný členský príspevok nezaplatil;

  • rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení člena z Asociácie PPP;

  • zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby člena Asociácie PPP;

  • zánikom Asociácie PPP.


 • Valné zhromaždenie môže vylúčiť člena z Asociácie PPP z dôvodu, že člen:

  • porušuje alebo neplní ustanovenia týchto Stanov,

  • porušuje alebo neplní uznesenia Valného zhromaždenia Asociácie PPP,

  • porušuje, neplní alebo inak marí plnenie predmetu činnosti Asociácie PPP.

  Uznesenie Valného zhromaždenia o vylúčení člena Asociácie PPP musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom schválenia tohto uznesenia. Vylúčenému členovi nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku za príslušný rok, ani nárok na podiel z majetku Asociácie PPP.


ČLÁNOK 5
ČESTNÉ ČLENSTVO


 • Čestným členom sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá významným spôsobom prispela k dosahovaniu cieľov Asociácie PPP alebo Asociáciu PPP podporuje v jej činnosti (napr. vysoké školy, iné asociácie a pod.). O vzniku alebo odňatí čestného členstva rozhoduje Riadiaci výbor. Čestné členstvo môže byť udelené právnickej alebo fyzickej osobe aj za predpokladu, že nespĺňa podmienky pre vznik členstva v Asociácii PPP podľa čl. 4 bodu 2. Stanov.


 • Na čestného člena sa nevzťahuje povinnosť platiť členské príspevky. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na činnosti Asociácie PPP a Valného zhromaždenia. Čestný člen však nemá právo hlasovať na Valnom zhromaždení Asociácie PPP a pri zisťovaní uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia sa neprihliada na jeho prítomnosť na Valnom zhromaždení.


 • Na zánik členstva čestného člena sa primerane použijú ustanovenia článku 4. bodu 8. a 9. týchto Stanov.


 • Vylúčenému čestnému členovi nevzniká nárok na podiel z majetku Asociácie PPP.


ČLÁNOK 6
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY


 • Členské príspevky budú platené jedenkrát ročne vkladom alebo prevodom na účet Asociácie PPP. Riadiaci výbor môže určiť aj iné spôsoby úhrady členských príspevkov, ktoré oznámi členom v dostatočnom časovom predstihu.


 • Splatnosť členských príspevkov je nasledovná:

  • s výnimkou zakladajúcich členov Asociácie PPP, ktorí boli súčasne členmi prípravného výboru na založenie Asociácie PPP v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „prípravný výbor“), sú ostatní zakladajúci členovia Asociácie PPP povinní zaplatiť prvý členský príspevok najneskôr do 30 dní odo dňa založenia Asociácie PPP;

  • záujemcovia o členstvo v Asociácii PPP, ktorí nie sú zakladajúcimi členmi Asociácie PPP, sú povinní zaplatiť prvý členský príspevok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o akceptácii prihlášky Riadiacim výborom Asociácie PPP;

  • všetky daľšie príspevky sú členovia Asociácie PPP povinní zaplatiť do 31. januára príslušného kalendárneho roka. • Výška členských príspevkov je odstupňovaná podľa výšky ročného obratu člena:

  • 1. pásmo do 1,66 milióna EUR

  • 2. pásmo 1,66 – 16,60 miliónov EUR

  • 3. pásmo nad 16,60 miliónov EUR • Výška členských príspevkov v jednotlivých pásmach je nasledujúca:

  • 1. pásmo 1 300 EUR

  • 2. pásmo 2 300 EUR

  • 3. pásmo 3 300 EUR • Každý člen má možnosť dobrovoľne zaplatiť príspevok zodpovedajúci vyššiemu pásmu obratu.


 • V prípade, ak členstvo niektorého člena Asociácie PPP vznikne v priebehu kalendárneho roka, za ktorý sa členský príspevok platí, je tento člen povinný zaplatiť pomernú časť ročného členského príspevku, zodpovedajúcu počtu mesiacov daného kalendárneho roka, počas ktorých bude jeho členstvo v danom kalendárnom roku trvať.


 • V prípade, ak členstvo niektorého člena Asociácie PPP skončí v priebehu kalendárneho roka, za ktorý sa členský príspevok platí, nevzniká tomuto členovi nárok na vrátenie zostávajúcej pomernej časti členského príspevku zaplateného za daný kalendárny rok.

 • Zakladajúci členovia Asociácie PPP, ktorí boli súčasne členmi prípravného výboru, nie sú povinní platiť členské príspevky. Tým nie je dotknuté ich právo uhradiť členské príspevky na dobrovoľnej báze v súlade s ustanoveniami tohto článku Stanov.


ČLÁNOK 7
ORGÁNY


 • Orgánmi Asociácie sú:

  • Valné zhromaždenie;

  • Riadiaci výbor;

  • Revízor.

ČLÁNOK 8
VALNÉ ZHROMAŽDENIE


 • Valné zhromaždenie tvorené všetkymi členmi Asociácie PPP je najvyšším orgánom Asociácie PPP.


 • Člen Asociácie PPP sa zúčastňuje na Valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Člen Asociácie PPP, ktorý je fyzickou osobou, sa pri registrácii preukáže dokladom totožnosti. Člen Asociácie PPP, ktorý je právnickou osobou, sa pri registrácii preukáže písomným plnomocenstvom, ktoré fyzickej osobe, oprávnenej konať v mene právnickej osoby vo veciach Asociácie PPP udelí štatutárny orgán právnickej osoby a súčasne dokladom totožnosti poverenej fyzickej osoby.


 • Valné zhromaždenie zvoláva Riadiaci výbor podľa potreby, minimálne raz za rok, najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.


 • Riadiaci výbor zašle pozvánku všetkým členom Asociácie PPP na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname členov najmenej 21 dní pred konaním Valného zhromaždenia. Pozvánka na Valné zhromaždenie obsahuje aspoň:

  • názov a sídlo Asociácie PPP,

  • miesto, dátum a hodinu konania Valného zhromaždenia,

  • označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie,

  • program rokovania Valného zhromaždenia. • Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať znenie navrhovaných zmien.


 • Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla Asociácie PPP, pokiaľ Riadiaci výbor nerozhodne o inom mieste konania. Miesto, dátum a hodina konania Valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť členov zúčastniť sa na Valnom zhromaždení.


 • Prítomní členovia sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je členom, prípadne splnomocnenca, počet hlasov, prípadne údaj o tom, že sa jedná o čestné členstvo, s ktorým nie je spojené právo hlasovať. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi zvolení predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania Valného zhromaždenia.


 • Zasadnutia Valného zhromaždenia sú neverejné a môžu sa ich zúčastniť jedine členovia Asociácie PPP, členovia orgánov Asociácie PPP, čestní členovia a hostia pozvaní na základe písomnej pozvánky Riadiaceho výboru.


 • O zaradení záležitostí neuvedených v navrhovanom programe rokovania Valného zhromaždenia do programu rokovania Valného zhromaždenia možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom 2/3 väčšiny členov prítomných na zasadaní uznášaniaschopného Valného zhromaždenia členov Asociácie PPP.


 • Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Asociácie PPP.


 • Hlasovať na Valnom zhromaždení sú oprávnení výlučne členovia, ktorí v lehote najneskôr päť pracovných dní pred zasadaním Valného zhromaždenia nie sú v omeškaní s uhradením členského príspevku za príslušný kalendárny rok. V prípade nesplnenia tejto podmienky nie je účasť takéhoto člena Asociácie PPP započítavaná do minimálneho kvóra uznášaniaschopnosti a takýto člen nie je oprávnený využiť svoje právo hlasovať na Valnom zhromaždení.


 • Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

  • schvaľovanie a zmena Stanov Asociácie PPP,

  • voľba členov Riadiaceho výboru (vrátane náhradníkov) a Revízora Asociácie PPP,

  • odvolanie členov Riadiaceho výboru (vrátane náhradníkov) a Revízora Asociácie PPP,

  • vylúčenie člena Asociácie PPP,

  • stanovenie výšky členských príspevkov,

  • schvaľovanie rozpočtu Asociácie PPP na bežný rok a účtovnej závierky za predošlý rok,

  • schvaľovanie správy o činnosti za predošlý rok,

  • schvaľovanie plánu práce na ďalší rok,

  • rozhodnutie o rozpustení Asociácie PPP alebo jej zlúčení s iným združením,

  • schvaľovanie zmluvy o súčinnosti,

  • ustanovenie likvidátora v prípade likvidácie Asociácie PPP,

  • rozhodovanie o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie si Valné zhromaždenie vyhradí, najmä nie však len, odvolanie výkonného riaditeľa Asociácie PPP. • S výnimkou rozhodovania podľa čl. 8 bodu 12. písm. a), d) a i) týchto Stanov, kedy Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov členov Asociácie PPP prítomných na Valnom zhromaždení, rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Asociácie PPP prítomných na Valnom zhromaždení. Ak Valné zhromaždenie nebude z akéhokoľvek dôvodu spôsobilé rozhodnúť o niektorej zo záležitostí uvedených v čl. 8 bodu 12. písm. a), d) alebo i) týchto Stanov, ktorá bola zaradená do programu tohto Valného zhromaždenia, Riadiaci výbor (spôsobom ustanoveným vyššie) zvolá do 30 dní odo dňa jeho konania mimoriadne Valné zhromaždenie, na ktorom bude predmetná dotknutá záležitosť predložená v nezmenenom rozsahu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie, pričom mimoriadne Valné zhromaždenie bude rozhodovať 2/3 väčšinou prítomných členov Asociácie PPP. V uvedenom prípade sa neuplatní ustanovenie bodu 10. tohto článku Stanov, stanovujúce minimálne kvórum určujúce uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia.


 • Člen má toľko hlasov, koľko mu prislúcha podľa pásma obratu, podľa ktorého zaplatil členské príspevky pre kalendárny rok, v ktorom sa koná Valné zhromaždenie. Členom v prvom pásme prislúcha jeden hlas, v druhom pásme dva hlasy, v treťom pásme tri hlasy. Pokiaľ člen zaplatí v danom kalendárnom roku príspevok zodpovedajúci vyššiemu pásmu obratu, prislúcha mu tiež zodpovedajúci vyšší počet hlasov.


 • Pokiaľ zakladajúci člen Asociácie PPP, ktorý bol súčasne členom prípravného výboru, využil svoje právo podľa čl. 6 bodu 8. Stanov a nezaplatil členský príspevok, má jeden hlas na Valnom zhromaždení.


 • Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a dvoch skrutátorov. Do zvolenia predsedu Valného zhromaždenia poverí Riadiaci výbor jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na Valnom zhromaždení prítomná, môže Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z členov Asociácie PPP.


 • Ak Stanovy výslovne nestanovujú niečo iné, určuje spôsob a formu hlasovania predseda Valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním, príp. určením hlasovacieho lístku. Každý člen má jeden hlasovací lístok reprezentujúci celkový počet jeho hlasov. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi Valného zhromaždenia a zapisovateľovi.


 • Ak pri hlasovaní o určitej záležitosti je výsledok hlasovania rovnaký pre obe alternatívy, rozhoduje hlas predsedu Valného zhromaždenia, okrem hlasovania o voľbe členov Riadiaceho výboru a náhradníkov podľa č. 9. bodu 13. písm. g) týchto Stanov.


 • Rozhodnutia Valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia Valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o Valnom zhromaždení.


 • Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:

  • názov a sídlo Asociácie PPP,

  • dátum, miesto a čas konania Valného zhromaždenia,

  • meno predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,

  • opis prerokovania jednotlivých bodov programu Valného zhromaždenia,

  • rozhodnutie Valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania. • K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na Valnom zhromaždení na prerokovanie.


 • Riadiaci výbor zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o Valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje predseda Valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia.


 • Najmenej 1/3 všetkých členov Asociácie PPP môže s uvedením dôvodov písomne požiadať Riadiaci výbor o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.


 • Riadiaci výbor zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Riadiaci výbor nie je oprávnený meniť navrhovaný program mimoriadneho Valného zhromaždenia. Riadiaci výbor je oprávnený navrhovaný program mimoriadneho Valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom členov, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.


 • Ak Riadiaci výbor nesplní povinnosť podľa bodu 24. vyššie, mimoriadne Valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek z členov Asociácie PPP spôsobom určeným v týchto Stanovách. Do zvolenia predsedu mimoriadneho Valného zhromaždenia môže mimoriadne Valné zhromaždenie viesť ktorýkoľvek z členov Asociácie PPP.


ČLÁNOK 9
RIADIACI VÝBOR


 • Riadiaci výbor je štatutárnym orgánom Asociácie PPP, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Riadiaci výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach Asociácie PPP, pokiaľ nie sú týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia.


 • Riadiaci výbor zvoláva predseda podľa potreby, minimálne jedenkrát za štvrťrok.


 • Zasadnutia Riadiaceho výboru sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen Asociácie PPP. Riadiaci výbor vopred informuje o plánovanom zasadnutí všetkých členov Asociácie PPP.


 • Riadiaci výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Hlasovať je možné aj per rollam, podrobné pravidlá si vnútorne upraví Riadiaci výbor.


 • Riadiaci výbor má 7 členov a 2 náhradníkov. Člen Riadiaceho výboru je pri výkone funkcie nezastupiteľný. S výkonom funkcie člena Riadiaceho výboru nie je spojená žiadna odmena.


 • Náhradníci majú právo zúčastňovať sa rokovaní Radiaceho výboru a byť informovaní o činnosti Riadiaceho výboru v rovnakom rozsahu ako ostatní členovia Riadiaceho výboru, nemajú však právo hlasovať a ani sa na nich neprihliada pri zisťovaní uznášaniaschopnosti Riadiaceho výboru. Na náhradníkov sa primerane vzťahujú ustanovenia bodu 5. tohto článku Stanov.


 • Členov Riadiaceho výboru a náhradníkov volí a odvoláva Valné zhromaždenie Asociácie PPP. Mená a funkčné obdobie zvolených členov Riadiaceho výboru Asociácie PPP a náhradníkov budú uvedené v zápisnici o priebehu Valného zhromaždenia, ktorého predmetom bola voľba členov Riadiaceho výboru Asociácie PPP.


 • Funkčné obdobie členov Riadiaceho výboru a náhradníkov je nasledovné:

  • Funkčné obdobie prvých členov Riadiaceho výboru a náhradníkov je určené nasledovne: funkčné obdobie členov, ktorí sa na základe voľby umiestnili na prvých štyroch miestach, tri roky a funkčné obdobie ostatných členov jeden rok. Funkčné obdobie náhradníkov je trojročné. V prípade, ak sa na štvrtom zvoliteľnom mieste umiestnilo súčasne viacero zvolených členov s rovnakým počtom hlasov, určí sa lósom, ktorí z týchto zvolených členov sú zvolení na funkčné obdobie troch rokov;

  • Funkčné obdobie každého ďalšieho člena Riadiaceho výboru a náhradníka je trojročné, s výnimkou uvedenou v písm. c);

  • V prípade voľby nového Riadiaceho výboru podľa bodu 12. tohto článku Stanov je funkčné obdobie členov, ktorí sa na základe voľby umiestnili na prvých štyroch miestach, tri roky a funkčné obdobie ostatných členov jeden rok. Funkčné obdobie náhradníkov je trojročné. V prípade, ak sa na štvrtom zvoliteľnom mieste umiestnilo súčasne viacero zvolených členov s rovnakým počtom hlasov, určí sa lósom, ktorí z týchto zvolených členov sú zvolení na funkčné obdobie troch rokov. • Členom a náhradníkom Riadiaceho výboru môže byť jedine fyzická osoba staršia ako 18 rokov ktorá súhlasí s kandidatúrou.


 • Predsedu Riadiaceho výboru volia členovia Riadiaceho výboru zo svojich radov. Predseda riadi a koordinuje činnosť Riadiaceho výboru, dohliada na činnosť výkonného riaditeľa medzi zasadaniami Riadiaceho výboru a pravidelne s výkonným riaditeľom komunikuje.


 • Funkcia člena Riadiaceho výboru zaniká najmä ak zanikne pracovnoprávny alebo iný právny vzťah člena Riadiaceho výboru k členovi Asociácie PPP a tento člen nesúhlasí s ďalším zotrvaním poverenej fyzickej osoby v Riadiacom výbore alebo ak členovi Asociácie PPP zanikne členstvo v Asociácii PPP. V prípade zániku funkcie člena Riadiaceho výboru pred uplynutím jeho funkčného obdobia, na jeho miesto nastúpi prvý z dvojice náhradníkov zvolených Valným zhromaždením; pokiaľ zostal len jeden náhradník, nastupuje na miesto člena Riadiaceho výboru tento náhradník. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Stanov o funkčnom období náhradníkov skončí funkčné obdobie náhradníka, ktorý nastúpil na miesto člena Riadiaceho výboru, ktorého funkcia zanikla podľa predchádzajúcej vety, uplynutím pôvodného funkčného obdobia člena, ktorého nahradil.


 • Ak počet členov Riadiaceho výboru klesne pod 5 (aj po doplnení náhradníkmi), Riadiaci výbor zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie za účelom odvolania zostávajúcich členov Riadiaceho výboru a voľby 7 nových členov Riadiaceho výboru a 2 nových náhradníkov.


 • Voľba členov Riadiaceho výboru a náhradníkov podľa bodu 12. tohto článku Stanov sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

  • ktorýkoľvek člen Asociácie PPP môže navrhnúť kandidátov na člena Riadiaceho výboru; pričom kandidátov oznámi výkonnému riaditeľovi alebo predsedovi Asociácie PPP najneskôr 10 dní pred konaním Valného zhromaždenia;

  • predseda Valného zhromaždenia oznámi mená kandidátov;

  • každému kandidátovi bude udelených 5 minút času na predstavenie sa Valnému zhromaždeniu;

  • hlasovanie je tajné;

  • každý člen môže udeliť každému z kandidátov toľko hlasov, koľko ich má pri hlasovaní na Valnom zhromaždení podľa čl. 8 bodu 14. Stanov;

  • po hlasovaní sa vytvorí poradie kandidátov podľa celkového počtu získaných hlasov zostupne od najvyššieho;

  • pokiaľ sa na siedmom zvoliteľnom mieste (v prípade členov) alebo na deviatom zvoliteľnom mieste (v prípade náhradníkov) súčasne umiestni viacero kandidátov s rovnakým počtom hlasov, koná sa o týchto kandidátoch ďalšie kolo volieb. V prípade, ak ani po treťom kole volieb nie je zvolený kandidát s najvyšším počtom hlasov, rozhodne o zvolenom kandidátovi lós.

  • členom Riadiaceho výboru sa stanú prví siedmi kandidáti s najvyšším počtom hlasov, náhradníkmi sa stanú nasledujúci dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
 • Na ostatné prípady voľby členov Riadiaceho výboru alebo náhradníkov (t.j. mimo bodu 12. tohto článku Stanov) sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 13. tohto článku Stanov s tým, že počet zvoliteľných miest zodpovedá počtu členov Riadiaceho výboru alebo náhradníkov, ktorí sa majú zvoliť.


 • Pokiaľ člen Riadiaceho výboru alebo náhradník svojim konaním poškodzuje záujmy Asociácie PPP, môže byť odvolaný Valným zhromaždením ešte pred skončením funkčného obdobia. Tým nie je dotknutá právomoc Valného zhromaždenia odvolať člena Riadiaceho výboru alebo náhradníka pred skončením jeho funkčného obdobia aj z iných dôvodov.


 • Riadiaci výbor má právomoc najmä:

  • menovať a odvolávať výkonného riaditeľa;

  • stanoviť rozsah a podmienky činnosti výkonného riaditeľa a rozsah a spôsob, akým koná v mene Asociácie PPP;

  • schvaľovať rozsah právomocí výkonného riaditeľa;

  • schvaľovať úkony, ktoré presahujú rozsah právomocí výkonného riaditeľa;

  • navrhovať ročný rozpočet schvaľovaný Valným zhromaždením s vyznačením hlavných projektov, na ktoré budú čerpané prostriedky z rozpočtu;

  • v súlade so schváleným ročným rozpočtom zabezpečovať plnenie jednotlivých projektov;

  • zabezpečovať vydávanie a schvaľovanie verejných stanovísk Asociácie PPP;

  • schvaľovať vznik, činnosť a ciele pracovných skupín a rozhodovať o zrušení pracovných skupín;

  • schvaľovať výkon inej činnosti za odplatu, v súlade s čl. 14 Stanov;

  • schvaľovať čestných členov Asociácie PPP a odnímať čestné členstvo;

  • viesť zoznam členov Asociácie PPP.


ČLÁNOK 10
REVÍZOR ASOCIÁCIE PPP


 • Kontrolným orgánom Asociácie PPP je Revízor. Revízor za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.


 • Revízor je pri výkone funkcie nezastupiteľný. S výkonom funkcie člena Revízora nie je spojená žiadna odmena.


 • Revízora volí a odvoláva Valné zhromaždenie Asociácie PPP na funkčné obdobie troch rokov. Revízorom môže byť jedine fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s kandidatúrou.


 • Funkcia Revízora je nezlučiteľná s členstvom v Riadiacom výbore.


 • Ustanovenia o voľbe členov Riadiaceho výboru sa primerane použijú aj na voľbu Revízora Asociácie PPP.


 • Revízor kontroluje hospodárenie Asociácie PPP, upozorňuje Riadiaci výbor na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, Stanov a vnútorných predpisov, kontroluje vedenie účtovníctva, vyjadruje sa k účtovnej závierke a správe o hospodárení Asociácie PPP.


 • Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Asociácie PPP.


ČLÁNOK 11
VÝKONNÝ RIADITEĽ


 • Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva Riadiaci výbor Asociácie PPP. Odvolať výkonného riaditeľa môže aj Valné zhromaždenie Asociácie PPP v súlade s čl. 8 bodu 12. písm. l) Stanov.


 • Výkonný riaditeľ riadi a zabezpečuje činnosť smerujúcu k dosiahnutiu cieľov Asociácie PPP. Výkonný riaditeľ je v pracovnoprávnom pomere s Asociáciou PPP.


 • Rozsah činnosti a konkrétne úlohy stanoví výkonnému riaditeľovi Riadiaci výbor. Podmienky činnosti výkonného riaditeľa dohaduje a schvaľuje Riadiaci výbor.

ČLÁNOK 12
KONANIE V MENE ASOCIÁCIE PPP


 • Štatutárnym orgánom Asociácie PPP je jej Riadiaci výbor. V mene Asociácie PPP koná predseda Riadiaceho výboru spolu s ďalším členom Riadiaceho výboru alebo spoločne najmenej dvaja členovia Riadiaceho výboru, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu občianskeho združenia pripoja svoj podpis.


 • V mene Asociácie PPP je oprávnený konať aj jej výkonný riaditeľ, a to v rozsahu a spôsobom určeným Riadiacim výborom.


ČLÁNOK 13
PRACOVNÉ SKUPINY


 • Za účelom dosiahnutia cieľov Asociácie PPP v jednotlivých oblastiach môžu byť zriaďované pracovné skupiny. Pracovná skupina musí mať najmenej troch členov a musí ustanoviť tajomníka. Pracovná skupina vznikne schválením jej vzniku, činnosti a cieľov Riadiacim výborom. Činnosť pracovných skupín môže byť upravená vnútorným poriadkom.


 • Výsledky zasadnutí pracovných skupín budú oznamované výkonnému riaditeľovi, ktorý o nich bude ďalej informovať predovšetkým prostredníctvom webových stránok Asociácie PPP, prípadne inou formou. Zasadnutia pracovných skupín budú prístupné všetkým členom Asociácie PPP, vrátane čestných členov.


 • Pracovné skupiny môžu pripravovať stanoviská k otázkam spoločného záujmu členov Asociácie PPP. Takéto stanoviská však nesmú byť v rozpore s cieľmi Asociácie PPP alebo uzneseniami Valného zhromaždenia a ich zverejnenie je prípustné výlučne so súhlasom výkonného riaditeľa, ktorý si môže vyžiadať súhlas Riadiaceho výboru. Riadiaci výbor môže stanoviť iné pravidlá pre zverejňovanie stanovísk.


 • Riadiaci výbor môže rozhodnúť o zrušení pracovnej skupiny, a to najmä v prípade, ak činnosť pracovnej skupiny nesmeruje k dosiahnutiu cieľov Asociácie PPP, pracovná skupina je po dlhšie obdobie nečinná alebo splnila určené ciele svojej činnosti.


ČLÁNOK 14
HOSPODÁRENIE ASOCIÁCIE PPP


 • 1. Činnosť Asociácie PPP je financovaná z príjmov Asociácie PPP. Príjmy Asociácie PPP tvoria najmä:

  • členské príspevky,

  • príjmy z organizácie seminárov, školení a publikačnej činnosti,

  • príjmy z iných činností Asociácie PPP,

  • príjmy z nájmu majetku Asociácie PPP,

  • príspevky a dotácie,

  • dary,

  • iné príjmy. • Ak právnická alebo fyzická osoba poskytli Asociácii PPP dar alebo príspevok na konkrétny účel, Asociácia PPP je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.


 • So súhlasom Riadiaceho výboru Asociácia PPP môže tiež vyvíjať činnosť za odplatu, najmä spoluorganizovať konferencie a organizovať vzdelávacie akcie. Príjmy získané z takejto činnosti musia byť použité výlučne na úhradu výdavkov Asociácie PPP.


 • Riadiaci výbor pripraví rámcový ročný rozpočet Asociácie PPP na príslušný kalendárny rok. Rámcový ročný rozpočet Asociácie PPP podlieha schváleniu Valným zhromaždením členov Asociácie PPP. Konkrétne plnenie ročného rozpočtu kontroluje Riadiaci výbor. Každý člen môže nahliadať do účtovníctva Asociácie PPP a všetkých súvisiacich dokumentov.


 • Ak nedôjde k schváleniu rozpočtu Asociácie PPP na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. marca daného kalendárneho roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie Asociácie PPP v danom kalendárnom roku až do schválenia rozpočtu Valným zhromaždením (tzv. rozpočtové provizórium) návrhom rozpočtu, ktorý pripravil Riadiaci výbor, pričom výdavky v každom mesiaci rozpočtového provizória nesmú prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka.


ČLÁNOK 15
ZÁNIK ASOCIÁCIE PPP


 • Asociácia PPP zaniká:


  • rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení Asociácie PPP s iným združením,

  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o rozpustení Asociácie PPP v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb.


 • Pri zániku Asociácie PPP:


  • dobrovoľným rozpustením sa Asociácia PPP zrušuje s likvidáciou majetku, pričom likvidátora Asociácie PPP menuje Valné zhromaždenie a zároveň určí jeho odmenu. Likvidátor pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky Asociácie PPP, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje Asociáciu PPP pred tretími osobami. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju Valnému zhromaždeniu Asociácie PPP na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku.


  • zlúčením s iným združením sa Asociácia PPP zrušuje bez likvidácie a majetok Asociácie PPP prechádza na združenie, s ktorým sa Asociácia PPP zlúčila.


 • Valné zhromaždenie oznámi do 15 dní príslušnému ministerstvu zánik Asociácie PPP.


ČLÁNOK 16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA • Na vzťahy neupravené týmito Stanovami sa primerane aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

 • Akékoľvek oznámenia alebo iná formálna komunikácia medzi Asociáciou PPP a jej členmi bude realizovaná v písomnej forme a bude doručovaná, pokiaľ v týchto Stanovách nie je uvedené inak, na poštové alebo emailové adresy alebo faxové čísla členov uvedené v zozname členov Asociácie PPP zostavenom a vedenom Riadiacim výborom podľa údajov uvedených v členských prihláškach. Členovia sú povinní bez zbytočného odkladu informovať Asociáciu o zmene ich kontaktných údajov na účely doručovania. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti je Asociácia PPP oprávnená využiť na informovanie svojich členov aj oficiálne webové stránky Asociácie PPP.

 • Pôvodné Stanovy nadobudli platnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením Asociácie PPP a účinnosť dňom registrácie Asociácie PPP ako občianskeho združenia Ministerstvom vnútra SR dňa 10. 10. 2007, číslo spisu VVS-1-900/90-30866. Úplné znenie Stanov nadobúda platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením Asociácie PPP a účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP